Všeobecné obchodní podmínky

Byznysmenky s.r.o.

1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Byznysmenky s.r.o., se sídlem v Kladně, Poděbradova 3214, 272 01,IČ: 08620156, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.byznysmenky.cz

1.6 Platební údaje:

Platba bankovním převodem - Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 (či platebními tačítky bank) nebo platební kartou. Poskytovatel platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s. , platba bude stržena okamžitě po zadání platby.

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267

Platby v CZK:

číslo účtu: 2501712988/2010
IBAN: CZ02 2010 0000 0025 0171 2988
BIC kód/ SWIFT: FIOBCZPPXXX

Platby v EUR:

číslo účtu: 2201800820 / 2010
IBAN: CZ56 2010 0000 0022 0180 0820
BIC kód/ SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U e-booků a online kurzů náklady na dodání účtovány nejsou. 

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „ odeslat, koupit, chci apod. “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

CENA

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Pokud není nutné platit DPH, je cena konečná. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající  není plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.3. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

Využít můžete možnost platby: bankovním převodem nebo přes platební bránu Comgate na základě faktury

3.4. Platba je jednorázová. 

3.5. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.6. Kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení zálohové faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy, či e-mailu s linkem.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě e-booků se dodáním rozumí zasláním elektronické knihy v PDF formátu na uvedený e-mail až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.4 V případě programů či kurzů se dodáním rozumí zasláním přístupů do programu (kurzu).

4.5 V případě konzultací se dodáním rozumí realizace konzultace (přesunutí uhrazené konzultace je možné dohodnout 24 hodin předem).

 

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, e-booky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

·       Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě  čtrnácti dnů od obdržení služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

 

·      V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi neposlat/deaktivovat/znemožnit přístup do členské sekce programu.

 

·      U online kurzů bude možné vrácení peněz poskytnout taktéž do 14 dnů. Poté bude zneaktivněn přístup do členské sekce daného programu.

·      U konzultací je možné vrácení peněz do 14 dní, pokud by termín nebyl realizován do 14 dní od objednání a strany se nedohodly jinak. V případě, kdy se konzultace neuskuteční se strany spotřebitele (bez omluvy alespoň 24 hodin předem) není na vrácení nárok. Taktéž není na vrácení peněz nárok v případě, že spotřebitel nebude spokojen s konzultací díky jiným očekáváním, protože u transformativního rozhovoru není předem znám výsledek.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

  ·      Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@byznysmenky.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně elektronické služby. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

 

·       Nejpozději 14. den po zaplacení musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

1.      Oznámení o odstoupení od smlouvy 

2.      Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

3.      Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

4.      Datum zaplacení (*)

5.      Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

6.      Adresa spotřebitele/spotřebitelů

7.      Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

8.      Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

·       Odešlete formulář prosím emailem na info@byznysmenky.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

 

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

·       Prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky), je-li dohodnuto, více jak 10 dnů po době splatnosti;

·       Porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@byznysmenky.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

·  V případě, že obsah nesplnil vaši představu, je možné vrácení kupní ceny za elektronický obsah do 14 dnů od zaplacení, pokud tyto podmínky nebudou stanoveny jinak.

·  U online programů a ebooků bude možné vrácení peněz poskytnout taktéž do 14 dnů. Poté bude zneaktivněn přístup do členské sekce daného programu.

·      U konzultací je možné vrácení peněz do 14 dní, pokud by termín nebyl realizován do 14 dní od objednání a strany se nedohodly jinak. V případě, kdy se konzultace neuskuteční se strany spotřebitele (bez omluvy alespoň 24 hodin předem) není na vrácení nárok. Taktéž není na vrácení peněz nárok v případě, že spotřebitel nebude spokojen s konzultací díky jiným očekáváním, protože u transformativního rozhovoru není předem znám výsledek.

 

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Přečtením e-booku, či vstupem do online kurzu nebo absolvováním transformativního rozhovoru rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu, knihy, jiných elektronických produktů a služeb  a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a autorka Ing. Michaela Havránková/Byznysmenky s.r.o. za ně nenesou žádnou zodpovědnost.

Ing. Michaela Havránková/Byznysmenky s.r.o. se tímto zříkají jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací či výsledek. Veškeré informace v e-booku, či v kurzech nebo na transformativním rozhovoru vychází pouze z vlastních zkušeností autorky. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto autorka ani firma Byznysmenky není zodpovědná za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

Ing. Michaela Havránková/Byznysmenky s.r.o nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v tomto kurzu, či knize nebo získané během transformativního rozhovoru.

Po celou dobu trvání tohoto online kurzu, programu, čtení knihy nebo během transformativního rozhovoru jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, programu či knize nebo na transformativním rozhovoru, ale také na faktorech, které nemohu ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

Podnikání je riziková činnost, která může vést k finančním ztrátám a životním změnám. Toto vše je pouze ve vašich rukách. Autorka ani firma nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v online kurzech, či e-bookách, programech či transformativního rozhovoru.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete Ing. Michaele Havránkové/Byznysmenky s.r.o.. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Na požádání Vám Ing. Michaela Havránková/Byznysmenky s.r.o. podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@byznysmenky.cz, kde Vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. 

10.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

10.4. Možnost odhlášení

Chci-li Vaše údaje použít k tomu, abych vás mohla informovat o svých produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

10.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze Ing. Michaely Havránkové/ Byznysmenky s.r.o., se sídlem v Kladně, Poděbradova 3214, 272 01 Kladno, IČ: 08620156, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

10.6. Cookies

Ing. Michaela Havránková/Byznysmenky s.r.o. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11. 1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

1.      Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

2.      Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

3.      Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11. 2 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.11.2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.byznysmenky.cz  popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.byznysmenky.cz  a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.